• Newsletter
  • Contact
Galerie K

Ana Pulido Castro , Fabià Claramunt Sánchez , Júlia García Bofill , Miquel Serratosa

Distància curta

Distància curta
Projecte de la galeria GALERIE-K per Art Nou-Barcelona, 2019.
El títol Distància curta explica els dos significats del propòsit de la
GALERIE-K a Art-Nou,2019. Per un costat fa referència al recorregut,
encara curt, dels joves artistes que presentem, per l’altre ens remet a
la distància curta, a la proximitat, a l’abastable, al palpable com llocs
propis de la riquesa comunicacional i de l’autenticitat.
Presentem 4 artistes que usen quatre llenguatges diferents però
complementaris en les seves intencions comunicatives, per evocarnos
la necessitat de les distàncies curtes i immediates, inevitables
perquè la comunicació artística sigui possible.

FABIÀ CLARAMUNT, usa l’ abstracció referencial, una adequació a la
contemporaneïtat de les premisses de l’abstracció avantguardista.
Les imatges pictòriques que proposa parteixen sempre de situacions
reals, sovint d’anomalies socials, que transforma en resolucions d’alt
interès visual transferibles a conflictes ideològics, socials o ètics
contemporanis.
JÚLIA GARCÍA, s’ha interessat per vehicular la comunicació artística
amb el propi cos. És el cos el que genera les preguntes i el que
apunta les respostes. Aquesta recerca, clarament conceptual, es
concreta en aquesta ocasió amb la creació d’elements formals
adaptats al cos humà en forma de joies que assagen sobre la
dialèctica cos/ornament.
ANA PULIDO sustenta la seva obra en l’acumulació, superposició,
confrontació o anul·lació d’elements visuals i textuals que conformen
una narració de significats oberts, emmarcats, tanmateix, dins dels
paràmetres contradictoris entre la societat i la intimitat. La seva
proposta remet a un llenguatge gràfic que només es pot elaborar des
de la sincronia entre la vivència emocional i la construcció teòrica.
MIQUEL SERRATOSA desenvolupa en la seva obra una visió
expressionista, matèrica i amb una cerca sensorial de tot el que es
representa. No vol fer distincions entre abstracció i representació. Les
formes, paisatges o figures poden sorgir de l'abstracció i al mateix
temps, declinar-se en una abstracció que representi la percepció
emocional o certa experiència.

Calendar
06 DEC 2020